תקנון אתר

תקנון רכישה באתר eshnagift.com1.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים2.רכישת המוצר/ים למכירה באתר זה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בו.3.המלל נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הוא מתאים גם בפנייה בלשון נקבה ו/או רבים.אופן ביצוע ההזמנה ואישורה/אי אישורה4.אתר זה מיועד למכירה מוצרי המותג "אשנב" וחברת אשנב היא היבואנית הבלעדית של המוצרים המוצגים באתר זה.5.רשאים לרכוש באתר זה כל מי שמלאו לו 18שנים ומעלה, והינם תושבי ישראל וברשותם כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.6.אישור המכירה הוא אך ורק לאחר אישור חברת האשראי.7.לאחר אישור/אי אישור העסקה/ההזמנהתקבל התראה האם העסקה/ההזמנהאושרה או נדחתה.8.רק לאחר קבלת מייל מחברת אשנב ובו פרטייך האישיםשעליך למלא אותם עם ההזמנה , פרטי ההזמנה יהווה אישור קליטת העסקה/ההזמנה בחברתנו.דמי משלוח9.המחירים המוצעיםבאתר –בקניה עד 299₪המחיר לא כולל משלוח (מחיר מפורסם באתר).מעל 300₪המשלוח הינו ללא עלות נוספת.10.האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.11.בסיום תהליך בחירת המוצרים תשלח אליכם הודעת מיסרון ובו אישור למוצרים שבחרת.12.מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע המחשב בדיקהשל פרטי כרטיס האשראי ועם אישורההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה.13.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פלילייםואזרחיים.14.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימהולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של חברת אשנבלצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.15.לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי ,חברת אשנב תראה עיסקה זו כמבוטלת.16.לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה באמצעות המייל הבא @gmail,comeshnav.web.

 
 

ביטול עסקה 17.ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981( להלן: החוק).18.ניתן לבטל רכישת מוצר 14יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.19.אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסן אשנב, על הלקוח.מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.20.מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר/ים, וזאת במידה והמוצר/יםנשוא העיסקה נשלח זה מכבר.21.לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.22.חברת אשנב תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:.א. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.23..הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר מסרתם עם פרטיכם האישיים. 24.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים חברת אשנב לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך או לחלופין החזרת תשלום מלא..הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון25.חברת אשנב לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.אספקת המוצריםוזמני אספקה26.אספקת המוצריםתיהיה לכתובת אשר נמסרה על ידכם בעת ביצוע ההזמנה.27.זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימיעסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.ובתיאום נציג העובדים ועד 7ימי עסקים.שרות לקוחות28.שירות לקוחותא.כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם חברת אשנב.אשנב שיווק לאירגונים (1987)בע"מ.מושב אחיסמך משק 57טלפון-086996565פקס-864675750@gmail,comeshnav.webEMAIL.נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL

 

סמכות שיפוטית 29.בכל מקרה של סכסוך תהיה סמכות שיפוטית לבית המשפט בתל אביב.אבטחת מידע30..אבטחת מידע פרטיות בחנותא. חברת אשנבנוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL .ב. . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.ג. חברת אשנבמתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעולהאתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.31 .. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את חברת אשנב.לרבות שינויגוון צבע וכדומה אחריות מוצר32..למוצר חשמלי תנתן אחריות ל12חודש מיום הרכישה.חברת אשנב ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.33. . .החברהלא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זותחול על הלקוח ועל חשבונו.34. . .הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעותהאתר , אלא אם נכתב אחרת.35.. .האייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגהמילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת אשנבו/או מי מטעמה.36.. .נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את חברת אשנב..37… חל איסור להעתיק חומר כלשהו מהאתר לרבות תמונות מלל וכיו"ב ללא אישור בכתב.

 

מבצעים והטבות38.. חברת אשנב רשאית להציע מבצעים הטבות והנחות באתר ויכולה להפסיקם בכל עת ללא הודעה מוקדמת על כך..פרטיות39. .החברהמודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנטועל כן מקפידה החברהלנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.40.לצורך רכישה באתר הנך חייב למלא את פרטיך האישיים ופרטים נוספים (ככל שנדרש). ללאמילוי הפרטים כאמור לא תוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט41 .הלקוח מאשר ומסכים כי כל פרטיו האישיים שנמסרו על ידו לצורך רכישה באתר אינטרנט, מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם (אך ללא מסירתםלא יוכל לרכושבאתר)42 .הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוףבעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של החברה ולאגור במאגר המידע של החברה את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר.43 .ידוע ללקוח כי המידע ישמש את חברת אשנב מעת לעת.לצורך של דיוור ישיר וכןבאמצעימדיה שונים, לרבות בדואר, בדוא"ל.. . 44 .ללקוח המשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אשנב בקשר למסירת הפרטים והשימוש בהם כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-.1981.45 .החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך.יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.קנייה מהנה